Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PAINTING WITH LIGHT BV
(Versie augustus 2023)

1. Algemeen

Painting with Light BV, met zetel te 3600 Genk, C-Mine 127, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0465.286.234 (hierna: “PWL”) levert goederen en diensten bestaande uit het ontwerpen, installeren en onderhouden van diverse licht- en projectietechnologie projecten met inbegrip van het aanleveren van de hardware.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn huidige algemene voorwaarden (hierna: “AV”) van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke orderbevestiging van PWL, en op elke overeenkomst tussen PWL en een professionele opdrachtgever (hierna: de “Opdrachtgever”). Door het plaatsen van een bestelling voor het leveren van goederen en/of het uitvoeren van diensten, verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van huidige AV, de taal waarin deze zijn opgesteld en erkent de Opdrachtgever voorafgaandelijk effectief kennis ervan te hebben genomen. Bovendien verzaakt de Opdrachtgever uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

Huidige AV doen geen afbreuk aan de bijzondere voorwaarden zoals (eventueel) overeengekomen in een specifieke overeenkomst met de Opdrachtgever. In geval van discrepantie of tegenstrijdigheid tussen de bepalingen vervat in huidige AV en de bijzondere voorwaarden vervat in een specifieke overeenkomst, prevaleren de bijzondere voorwaarden.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn alle prijsoffertes uitgaande van PWL geldig voor een periode van één (1) maand, te rekenen vanaf de datum van uitgifte. Alle bepalingen vermeld in een aanbieding of prijsofferte van PWL gelden slechts op voorwaarde dat deze integraal door de Opdrachtgever worden aanvaard.

Een bestelling (tot het leveren van goederen en/of diensten) op basis van de offerte geldt slechts als aanbod tot contracteren. Er komt pas een overeenkomst tot stand wanneer er tussen partijen een aparte overeenkomst wordt ondertekend of wanneer PWL de bestelling (per orderbevestiging of per e-mail) schriftelijk heeft bevestigd, of uitvoert middels levering van de goederen en/of diensten, en daarmee afstand doet van het sluiten van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. PWL is gerechtigd de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld als de Opdrachtgever nog openstaande schulden heeft ten aanzien van PWL of indien de bestelde goederen niet langer voorradig zouden zijn.

3. Wijzigingen bestelling en/of meerwerken

Na bevestiging door PWL kan een bestelling niet worden aangepast, noch worden geannuleerd door de Opdrachtgever behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van PWL (in voorkomend geval met het recht om een vergoeding te vragen voor de door haar geleden schade).

Meerwerken of wijzigingen van de bestelling hebben als gevolg dat de streefdatum vermeld in artikel 4 automatisch wordt verlengd conform de inschatting van PWL. Op geen enkele wijze kan PWL aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade wegens verlengingen van de streefdata ten gevolge van wijzigingen van de bestelling of meerwerken verzocht door de Opdrachtgever.

Onderhandelingen omtrent meerwerken of wijzigingen van de bestelling kunnen op geen enkele wijze de uitvoering van de initieel overeengekomen bestelling beïnvloeden. Geen van beide partijen heeft het recht om zijn verbintenissen op te schorten ten gevolge van onderhandelingen omtrent meerwerken of wijzigingen van de bestelling.

4. Uitvoering(stermijn)- en/of levering(stermijn)

De Opdrachtgever bezorgt PWL in elk stadium van de uitvoering tijdig alle gegevens die noodzakelijk worden geacht voor het uitvoeren van de bestelling. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan PWL zijn verstrekt, heeft PWL het recht de uitvoering van de bestelling op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever te factureren.

Deelleveringen of deeluitvoeringen door PWL zijn toegelaten. PWL behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

De door PWL meegedeelde uitvoerings- en leveringstermijnen, zelfs in een orderbevestiging, zijn steeds indicatief en te goeder trouw opgegeven, maar niet bindend. Bij niet-naleving van een uitvoeringstermijn kan - in zover wettelijk toegestaan - geen schadevergoeding of annulering worden geëist door de Opdrachtgever. PWL behoudt zich het recht voor om de uitvoering uit te stellen tot volledige betaling door de Opdrachtgever van verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

Alle goederen worden ‘af fabriek’ geleverd. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Indien nodig voor de uitvoering van de bestelling of indien uitdrukkelijk verzocht door de Opdrachtgever, wordt de periode die nodig is voor de uitvoering van de bestelling gereserveerd in de agenda van PWL. Indien de gereserveerde periode op verzoek van de Opdrachtgever wordt uitgesteld of verschoven, zal deze laatste, onverminderd de artikelen 3, 5 en 11, gehouden zijn tot vergoeding van de door PWL geleden schade die als volgt wordt begroot:

- 25% van het totaalbedrag indien de bestelling wordt uitgesteld of verplaatst tussen vier (4) en drie (3) weken voor de start van de initieel gereserveerde periode;
- 50% van het totaalbedrag indien de bestelling wordt uitgesteld of verplaatst tussen drie (3) en twee (2) weken voor de start van de initieel gereserveerde periode;
- 75% van het totaalbedrag indien de bestelling wordt uitgesteld of verplaatst minder dan twee (2) weken voor aanvang van de initieel gereserveerde periode.

5. Prijs

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, worden bestellingen gefactureerd tegen de prijzen die vermeld worden op de prijsofferte en/of orderbevestiging van PWL.

Behoudens anders weergegeven, zijn de prijzen netto en worden deze weergegeven exclusief enige toepasselijke taksen, accijnzen, belastingen, BTW en/of heffingen, alsook leverings- en verpakkingskosten. Taksen, accijnzen, belastingen en/of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd dan wel van toepassing zouden worden, zijn behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, integraal ten laste van de Opdrachtgever. De prijzen worden steeds weergegeven in euro.

PWL behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen te verhogen, ook na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, indien omwille van een reden die vreemd is aan PWL (waaronder door toedoen van de Opdrachtgever), er zich omstandigheden voordoen die een aanzienlijke en onvoorspelbare invloed hebben op de kosten van de prestaties in hoofde van PWL dan wel wanneer de uitvoering van de diensten niet kan aanvangen en/of de levering van de goederen niet kan plaatsvinden binnen een redelijke termijn na de oorspronkelijk voorziene startdatum of leverdatum, of de uitvoering van de diensten en/of de levering van de goederen anderszins onredelijk wordt vertraagd. Een prijsverhoging kan alleen worden doorgevoerd na voorafgaande kennisgeving aan de Opdrachtgever. Dergelijke prijsverhoging zal geschieden op basis van objectieve elementen (bijvoorbeeld prijsverhoging van één of meer elementen van de productieketen en/of in geval van prijsverhoging van de voor de goederen benodigde (grond-)stoffen en/of materiaalprijzen, transportkosten, loonkosten, etc.), en zal beperkt zijn tot een bedrag van maximum tachtig procent (80%) van de eindprijs en betrekking hebben op het aandeel dat het materiaal en/of de arbeid in de eindprijs vertegenwoordigen.

De formule die in het kader van een prijsherziening wordt gehanteerd is de volgende:

[p = P x [40% x (s / S) + 40% x (i : I) + 20%]

PWL behoudt zich het recht voor om deze formule te specifiëren voor een project door de wegingscoëfficiënt voor iedere kostenparameter aan te passen aan de werkelijke vertegenwoordiging van deze kostenparameter in de prijs van het desbetreffende project.

6. Betaling

De uitvoering van de bestelling zal in beginsel worden gefactureerd naargelang de vordering van de reeds uitgevoerde werken en/of de geleverde goederen.

PWL behoudt zich evenwel het recht voor om, onverminderd hetgeen hierna is bepaald, voor een bestelling met een waarde van meer dan vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR) een voorafgaande betaling ten belope van tien procent (10%) tot vijftien procent (15%) van de Opdrachtgever te eisen.

Uiterlijk op het moment van uitvoering van de bestelling, voorziet de Opdrachtgever PWL van alle informatie die nodig is om de facturen te kunnen uitreiken.

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, is iedere factuur contant en zonder korting betaalbaar binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de factuur door de Opdrachtgever.

Om tegenstelbaar te zijn aan PWL, dient elk protest van een factuur per aangetekende zending te worden verstuurd aan laatstgenoemde binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Dit protest dient inhoudelijk te worden gemotiveerd om geldig te zijn.

Indien er bij PWL op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, onder meer door daden van (gerechtelijke uitvoering) tegen de Opdrachtgever, bij niet of laattijdig betalen van één of meerdere facturen, in geval van gerechtelijke reorganisatie en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen van PWL in de goede uitvoering van de door de Opdrachtgever aangegane verbintenissen (kunnen) aantasten, behoudt PWL zich uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de diensten en/of levering van de goederen op te schorten, voor de nog uit te voeren diensten/levering een voorafgaande betaling te eisen van de Opdrachtgever en/of (andere) zekerheden of waarborgen te vragen, zelfs indien de bestelling reeds geheel of gedeeltelijk werd uitgevoerd en/of de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

7. Laattijdige betaling

Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de Opdrachtgever op de vervaldag:

- Zal van rechtswege en onmiddellijk door de Opdrachtgever een interest verschuldigd zijn, gelijk aan de wettelijke interest cfr. de wet van 02.08.2022 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, tot de datum van algehele betaling.
- Is de Opdrachtgever bij wanbetaling acht (8) kalenderdagen na ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van tien procent (10%) van de totale prijs verschuldigd, en dit met een minimum van 250,00 EUR, onverminderd het recht van PWL om een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar werkelijk geleden schade hoger is.
- Kan PWL haar kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de Opdrachtgever.

Voormelde vergoedingen worden berekend op de totale prijs van de desbetreffende factuur, inclusief taksen. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag vervalt elk betalingsuitstel dat (eventueel) door PWL werd toegestaan, en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van PWL op de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

PWL behoudt zich het recht voor om de (verdere) uitvoering van de bestelling op te schorten in geval van een onbetaalde factuur op de vervaldag.

8. Niet-conformiteit en zichtbare gebreken

De Opdrachtgever dient alle klachten omwille van niet-conformiteit en/of de voltooide diensten zelf op straffe van verval aan PWL te melden, binnen de achtenveertig (48) uur na ontvangst van de goederen. Zichtbare gebreken moeten gemeld worden binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Deze opmerkingen dienen te worden vergezeld van foto’s die de niet-conformiteit en/of de zichtbare gebreken aantonen, bij gebreke waarvan enige tussenkomst van PWL komt te vervallen.

De Opdrachtgever dient daarenboven (vervolgens) alle vorderingen omwille van niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken, op straffe van verval, binnen de tien (10) kalenderdagen na inontvangstname van de goederen/ voltooiing van de diensten, in te stellen.

Het gebruik, de bewerking of de (door)verkoop van de goederen ontneemt de Opdrachtgever het recht om een klacht omwille van niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken te melden. PWL is niet aansprakelijk voor gebreken als gevolg van onzorgvuldige stockage van de goederen door de Opdrachtgever.

Een (eventuele) klacht geformuleerd door de Opdrachtgever laat haar op geen enkele wijze toe de betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen.

Indien de Opdrachtgever de niet-conformiteit en/of de zichtbare gebreken niet (tijdig) meldt, wordt de Opdrachtgever onweerlegbaar geacht de goederen te hebben aanvaard.

9. Verborgen gebreken

Onder verborgen gebreken worden verstaan gebreken in de goederen of de uitgevoerde diensten die, hoewel ze reeds bestaan op het ogenblik van de koop, voor de Opdrachtgever niet zichtbaar zijn na levering en de goederen ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze zijn bestemd. PWL vrijwaart de Opdrachtgever voor verborgen gebreken, onder de volgende voorwaarden:

- De garantie geldt enkel voor de verborgen gebreken die onder de fabrieksgarantie vallen van de producent van de betreffende goederen;
- Niettegenstaande het bovenstaande, is enige garantietermijn na de levering van de goederen beperkt tot de termijn zoals meegedeeld op het moment van de bestelling en bedraagt in ieder geval maximaal twaalf (12) maanden indien geen kortere termijn werd meegedeeld;
- Service onder garantie kan enkel uitgevoerd worden door PWL;
- Eventuele kosten voor beveiligd vervoer van en naar de serviceafdeling van PWL, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De garantieperiode vangt aan op het ogenblik dat de goederen aan de Opdrachtgever zijn geleverd (d.w.z. nadat de goederen het magazijn van PWL hebben verlaten). De garantietermijn voor diensten vangt aan op de datum van de definitieve oplevering van het werk.

De garantie dekt geen:

- Tweedehandsgoederen, verbruiksgoederen, software, etc.
- Foutief, ongepast, abnormaal, niet-geautoriseerd of niet-ondersteund gebruik van de goederen of (indien toepasselijk) een gebruik dat niet overeenstemt met de technische fiches en/of de gebruikshandleidingen;
- Gebreken volgend op (i) wijzigingen aan de goederen uitgevoerd door de Opdrachtgever of een derde, (ii) reparaties van de goederen uitgevoerd door de Opdrachtgever (zelf) of een derde, of (iii) de doorverkoop van de goederen door de Opdrachtgever;
- Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, gebrek aan onderhoud van de goederen en/of periodieke controles;
- Gebreken als gevolg van (i) het gebruik van reserveonderdelen, software of verbruiksgoederen, die niet verenigbaar zijn met de goederen, (ii) het aansluiten van de goederen op apparatuur die niet bedoeld is om te worden gebruikt door/met de goederen;
- Gebreken veroorzaakt door de onjuiste staat van het voedingsnetwerk;
- Schade of kosten die voortvloeien uit het feit dat het product niet voldoet aan landspecifieke normen of specificaties, in een ander land dan het land van aankoop.

Het verborgen gebrek wordt aan PWL ter kennis gebracht binnen de vijftien (15) werkdagen na kennisname van het verborgen gebrek en dient te worden ondersteund met foto’s die het verborgen gebrek staven. Bij gebreke hiervan komt enige tussenkomst uitgaande van PWL te vervallen;

Klachten geformuleerd door de Opdrachtgever laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen.

10. Retour/remedies

Indien een niet-conforme levering, zichtbaar gebrek of verborgen gebrek effectief wordt vastgesteld door PWL en de voorwaarden tot tussenkomst in garantie zijn voldaan, heeft PWL de keuze om de gebrekkige onderdelen van de goederen kosteloos te herstellen, te vervangen, dan wel de koopprijs te reduceren, of de goederen terug te nemen en de koopprijs terug te betalen zonder dat dit verder aanleiding kan geven tot bijkomende schadevergoeding voor de Opdrachtgever of ontbinding van de overeenkomst.

Behoudens anders overeengekomen in de specifieke overeenkomst of in de aanvullende garantie-informatie, vallen de kosten voor de demontage van de goederen/apparatuur, verzending en montage van de goederen/apparatuur ten laste van de Opdrachtgever.

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om vóór (het retourneren van het goed ter) reparatie een back-up te maken en alle softwarebestanden en -programma’s op te slaan en om deze achteraf terug te herstellen.

PWL behoudt zich het recht voor haar verplichtingen onder onderhavig artikel 10 op te schorten tot de Opdrachtgever overgaat tot volledige betaling van de aan PWL verschuldigde bedragen, uit welke hoofde ook.

11. Beëindiging van de overeenkomst

PWL heeft, onverminderd haar recht op wettelijke of conventionele schadevergoeding, het recht om de overeenkomst met de Opdrachtgever, buitengerechtelijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden lastens de Opdrachtgever in geval van contractuele wanprestatie, waaronder doch niet beperkt tot:

- Laattijdige of niet-betaling van de aan PWL verschuldigde bedragen;
- De laattijdige of niet-terbeschikkingstelling van de documenten en informatie die PWL nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst;
- De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of gerechtsmandataris in hoofde van de Opdrachtgever;
- Het kennelijk onvermogen of geschokt krediet van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever PWL bijkomende waarborgen verstrekt en niettegenstaande hetgeen bepaald is in art. 6;
- Het initiëren van een ontbindings- of faillissementsprocedure door de Opdrachtgever, het Openbaar Ministerie of een derde en niettegenstaande hetgeen bepaald is in art. 6;

De Opdrachtgever kan de overeenkomst enkel ontbinden lastens PWL in geval van zware of opzettelijk fout en nadat zij PWL hier eerst formeel voor in gebreke heeft gesteld per aangetekend schrijven en met opgave van een remediëringstermijn van minstens vijftien (15) werkdagen.

De overeenkomst tot het uitvoeren van de bestelling voor de werkzaamheden/diensten kan door de Opdrachtgever slechts worden verbroken op grond van artikel 1794 oud BW mits betaling van een vaste forfaitaire schadevergoeding van twintig procent (20%) van de totale prijs van de bestelling, onder voorbehoud van het recht van PWL om een hoger bedrag te vorderen indien de door PWL werkelijk geleden schade (uitgaven, arbeid, gederfde winst etc.) hoger is.

12. Uitvoering van de bestelling en aansprakelijkheid

PWL kan niet aansprakelijk worden gesteld indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in de goederen, maar ook door een fout of nalatigheid van de Opdrachtgever of persoon voor wie de Opdrachtgever verantwoordelijk is of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de bestelling indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens of opmetingen.

Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout, is PWL in geen geval aansprakelijk voor, en kan niet gehouden zijn tot vergoeding ten aanzien van de Opdrachtgever van enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van cliënteel of enige vorderingen van derden (waaronder de klanten van de Opdrachtgever).

Bij de uitvoering van de bestelling heeft PWL slechts een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De totale aansprakelijkheid van PWL per schadegeval is, behoudens in geval van bedrog of een opzettelijke fout, in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de gebrekkige goederen en/of diensten.

De Opdrachtgever zal PWL ten aanzien van derden geheel vrijwaren ingeval van vorderingen van derden die worden ingesteld als gevolg van een verkeerd gebruik door de Opdrachtgever van de geleverde goederen of enige andere vordering waaraan PWL vreemd is.

13. Eigendomsvoorbehoud

In geval er bij uitvoering van de bestelling materialen worden geleverd, blijven deze goederen/materialen eigendom van PWL tot volledige betaling van de prijs vermeld op de desbetreffende factuur. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, mag de Opdrachtgever de goederen/materialen niet doorverkopen of in onderpand geven. Elke handeling in weerwil van dit artikel 13 is niet tegenstelbaar aan PWL.

Alle kosten gemaakt voor de uitwinning van de goederen alsook de kosten voor het terughalen daarvan, dienen door de Opdrachtgever te worden (terug)betaald.

14. Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen elke handeling onafhankelijk van de wil van de partijen die zij redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien noch konden vermijden en die de nakoming van de hun contractuele verplichtingen onmogelijk maakt.

Worden onder andere gelijkgesteld met situaties van overmacht die een partij niet toelaten haar verplichtingen na te komen: handelingen van autoriteiten, explosie of burgerlijke onrust, telecomstoringen (inclusief "denial of service" -aanvallen en soortgelijke onbeschikbaarheid van internetverbindingen), hacking, een algemene of gedeeltelijke staking van haar personeel of haar gewoonlijke leveranciers en transporteurs, brand, overstroming, natuurramp, oorlog, terrorisme, technische defecten in de productielijn, epidemieën, pandemieën, wegblokkeringen of versperring of een afsluiting van de stroom of gastoevoer, vertragingen in de leveringen door de leveranciers van PWL of iedere andere oorzaak die de levering van de goederen onmogelijk maakt en/of de uitvoering van de diensten verhindert.

In dergelijke omstandigheden zal de ene partij de andere partij informeren omtrent de situatie van overmacht en van de onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding.

Indien de overmacht in hoofde van PWL voortduurt gedurende een aaneengesloten periode van zes (6) maanden, zal de overeenkomst worden ontbonden, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Opdrachtgever.

Indien PWL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is PWL gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

15. Imprevisie

In geval van onvoorzienbare (en ontoerekenbare) gewijzigde omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst zodanig buitensporig bezwaren dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist door de Opdrachtgever (zoals maar niet beperkt tot telecommunicatiestoringen, softwarestoringen, algemene of gedeeltelijke staking van gebruikelijke leveranciers en transporteurs, technische defecten, vertragingen in de leveringen door leveranciers van PWL, etc.), heeft PWL het recht om de Opdrachtgever per aangetekend schrijven te verzoeken om te heronderhandelen. Indien de Partijen geen akkoord hebben bereikt binnen een redelijke termijn of drie (3) maanden na het verzoek tot heronderhandeling, heeft PWL het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst.

16. Deelbaarheid

Indien één (geheel of gedeeltelijk) of meerdere van de clausules uit huidige AV en/of de specifieke overeenkomst nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige clausules van de AV en/of de specifieke overeenkomst aan (of het gedeelte van de desbetreffende clausule dat niet ongeldig of niet afdwingbaar is), noch de overeenkomst in haar geheel en zullen de AV en/of de bepalingen uit de bijzondere overeenkomst blijven gelden met uitzondering van de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare clausule of een deel van een clausule. In dat geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke clausule.

17. Overdracht

De Opdrachtgever mag noch de overeenkomst, noch enige rechten of verplichtingen daaronder, geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van PWL.

18. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de goederen en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen PWL en de Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien berusten uitsluitend bij PWL. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt PWL de auteursrechten, octrooirechten, modellenrechten, merkenrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten en blijft zij exclusieve eigenaar van alle knowhow op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte (technische) documenten, tekeningen, afbeeldingen, (proef)modellen, technieken en andere aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen met inbegrip van de ter beschikking gestelde tekeningen/documenten. De (intellectuele) eigendomsrechten op voormelde informatie en gegevens blijven de (exclusieve) eigendom van PWL ongeacht of aan de Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening werden gebracht en ongeacht de door de Opdrachtgever gedane betalingen. De aan de Opdrachtgever mondeling en/of schriftelijk verstrekte informatie mag slechts door de Opdrachtgever gebruikt worden voor het doel waarvoor het werd verstrekt. Alle documenten die het voorwerp uitmaken van de knowhow en/of intellectuele eigendomsrechten van PWL dienen haar te worden teruggegeven op haar eerste verzoek en kunnen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PWL worden vervreemd, gekopieerd, aangewend, gecommercialiseerd of op enige andere wijze aan derden worden verstrek.

De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de goederen en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Opdrachtgever opgelegd.

De Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PWL de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

De Opdrachtgever zal aanduidingen van PWL of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

De Opdrachtgever garandeert verder dat de informatie die zij op zijn/haar beurt in het kader van de overeenkomst aan PWL verstrekt, geen inbreuk maakt op de rechten van derden en vrijwaart PWL voor iedere aanspraak van een derde dienaangaande.

PWL is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden en wedstrijden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en opleidingen met vermelding van de identiteitsgegevens van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

19. Confidentialiteit

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe alle informatie en documenten met betrekking tot de commerciële activiteiten van PWL, die in het kader van onderhandelingen of overeenkomsten met PWL meegedeeld worden, of ter kennis komen, als strikt vertrouwelijk te behandelen, zelfs na stopzetten van de onderhandelingen, uitvoering van de bestelling of beëindiging van de overeenkomst.

Indien de Opdrachtgever een inbreuk pleegt op deze geheimhoudingsverplichting is zij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 EUR per inbreuk, niettegenstaande het recht van PWL om een hogere schadevergoeding te vorderen in geval haar werkelijk geleden schade groter is.

20. Privacy en Gegevensbescherming

De Opdrachtgever erkent en gaat akkoord dat PWL persoonsgegevens (naam, adres, locatiegegevens, mailadres, telefoonnummer, etc. van natuurlijke personen) van de Opdrachtgever, diens medewerkers en/of andere betrokkenen ontvangt en verwerkt. PWL is de verwerkingsverantwoordelijke m.b.t. deze persoonsgegevens.

De verwerking zal steeds gebeuren overeenkomstig het privacy beleid van PWL (https://www.pwl.be/nl/privacy-policy), de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en haar uitvoeringsbesluiten vanaf 25 mei 2018 en deze te zullen naleven.

De door PWL verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de Opdrachtgever of de betrokkene op de hoogte te houden van de bestelling en/of dienstverlening van PWL, alsmede elk gericht doel waarvoor de Opdrachtgever of betrokkene expliciet toestemming heeft verleend. PWL verbindt er zich toe de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken. Behoudens hetgeen noodzakelijk is voor een adequate dienstverlening, zal geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat PWL hiertoe de nodige toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn/haar toestemming op ieder ogenblik in te trekken.

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst, is het mogelijk dat de persoonsgegevens van de Opdrachtgever zullen worden doorgegeven aan derden. Voor zover de verwerking (door deze derden) plaatsvindt buiten de EER (Europese Economische Ruimte) en er geen adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie voorligt, zal PWL voorzien in een passend beschermingsniveau m.b.t. deze persoonsgegevens door middel van door de Europese commissie goedgekeurde modelovereenkomsten (‘Standard contractual clauses’) dan wel via bindende interne gedragscodes (‘binding corporate rules’).

PWL verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector, de aard van de verwerking en de verbonden risico’s.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid te verzoeken. De gegevens die PWL verzamelt met het oog op het afhandelen van de bestelling of opdracht, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan PWL (invoice@pwl.be / 3600 Genk, C-Mine 127).

De Opdrachtgever kan vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens richten aan het centrale contactpunt bij PWL: info@pwl.be /+32 89 690 790. Daarnaast Heeft de Opdrachtgever steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be - +32 (0) 274 48 00). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid (https://www.pwl.be/nl/privacy-policy) van PWL consulteren.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen PWL en de Opdrachtgever wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag en het Verdrag inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken wordt expliciet uitgesloten.

Elk geschil tussen PWL en de Opdrachtgever zal exclusief aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren.